CHỨC NĂNG:

Nghiên cứu khoa học; chỉ đạo tuyến; đào tạo và đào tạo lại cán bộ chuyên ngành; kiểm nghiệm, giám sát chất lượng thuốc, mỹ phẩm và các đối tượng khác ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe con người; làm trọng tài khi có tranh chấp, khiếu nại về chất lượng thuốc trên địa bàn quản lý và phụ trách; đề xuất với Bộ Y tế các biện pháp kỹ thuật để quản lý, giám sát chất lượng thuốc phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế xã hội của đất nước.

NHIỆM VỤ:

Nghiên cứu khoa học

 • Nghiên cứu các biện pháp nhằm nâng cao chất lượng thuốc phục vụ công tác bảo vệ chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.
 • Nghiên cứu các ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong lĩnh vực chuyên ngành kiểm nghiệm để đánh giá chất lượng thuốc, nguyên phụ liệu dùng làm thuốc.
 • Tham gia nghiên cứu xây dựng, thẩm định các chuyên luận Dược điển Việt nam và tiêu chuẩn chất lượng thuốc trong nước và nước ngoài đăng ký lưu hành tại Việt Nam.
 • Nghiên cứu triển khai phương pháp đánh giá tương đương sinh học và sinh khả dụng của thuốc nhằm nâng cao chất lượng và khả năng cạnh tranh của thuốc sản xuất trong nước.
 • Nghiên cứu vi sinh học nhằm phát hiện các vi khuẩn gây bệnh trong thuốc cũng như các đối tượng khác và các biện pháp đề phòng.
 • Nghiên cứu, thiết lập và phân phối các loại chất chuẩn, chất đối chiếu hóa học, sinh học và dược liệu, các loại dung dịch chuẩn độ ở cấp chuẩn phòng thí nghiệm, tham gia đánh giá chuẩn quốc gia, chuẩn khu vực ASEAN phục vụ cho lãnh vực kiểm nghiệm.
 • Nghiên cứu phát triển phương pháp phân tích hiện đại phục vụ công tác kiểm nghiệm.

Chỉ đạo tuyến

 • Giúp Bộ trưởng Bộ Y tế chỉ đạo về chuyên môn, kỹ thuật chuyên ngành Kiểm nghiệm đối với hệ thống kiểm nghiệm tại các tỉnh, thành phố phía Nam từ Đà Nẵng trở vào.
 • Triển khai, đôn dốc, kiểm tra giám sát, đánh giá việc thực hiện chuyên môn kỹ thuật thuộc chuyên ngành đối với hệ thống kiểm nghiệm trong phạm vi được phân công quản lý.
 • Tham gia thực hiện các chương trình, dự án quốc gia, quốc tế về đảm bảo chất lượng thuốc và phòng chống thuốc giả tại Việt Nam.
 • Tham gia thực hiện các chương trình thông tin, tuyên truyền, phổ biến, biên soạn, cung cấp các tài liệu khoa học và quản lý thuộc chuyên ngành kiểm nghiệm thông qua Tạp chí Kiểm nghiệm thuốc.
 • Thực hiện chế độ báo cáo về mọi hoạt động của Viện theo quy định.

Công tác đào tạo

 • Tổ chức đào tạo lại và đào tạo nâng cao trình độ cho cán bộ quản lý và cán bộ chuyên môn kỹ thuật chuyên ngành kiểm nghiệm thuộc các tỉnh, thành phố và các doanh nghiệp trong phạm vi được phân công.
 • Tham gia đào tạo đại học và sau đại học chuyên ngành Kiểm nghiệm.
 • Xúc tiến thực hiện các chương trình đào tạo hợp tác giữa Viện với các tổ chức quốc tế song phương và đa phương nhằm tiếp thu các kỹ thuật công nghệ tiên tiến hiện đại.

Kiểm nghiệm và giám sát chất lượng thuốc

 • Giúp Bộ Y tế kiểm tra, giám sát, đánh giá chất lượng thuốc và nguyên liệu ban đầu dùng để làm thuốc từ các khâu sản xuất, bảo quản, lưu thông phân phối, sử dụng, xuất nhập khẩu trên địa bàn được phân công quản lý theo đúng tiêu chuẩn của pháp luật.
 • Đánh giá tương đương sinh học và sinh khả dụng của thuốc, đánh giá độ an toàn tiền lâm sàng của thuốc.
 • Thực hiện các dịch vụ kiểm nghiệm, đào tạo, hướng đẫn kỹ thuật nghiên cứu khoa học, phân tích đánh giá chất lượng thuốc theo yêu cầu của các doanh nghiêp.
 • Tham gia kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các nguyên tắc thực hành tốt (GPS) trong đó đặc biệt là tiêu chuẩn GLP tại các cơ sở sản xuất kinh doanh.

Hợp tác quốc tế

 • Chủ động khai thác các nguồn viện trợ, đầu tư nghiên cứu khoa học, đào tạo cán bộ, cung cấp trang thiết bị và xây dựng cơ bản với các tổ chức, cá nhân nước ngoài; tranh thủ sự viện trợ của nước ngoài về vật chất, kỹ thuật để xây dựng Viện ngày càng phát triển.
 • Thiết lập, duy trì, mở rộng hợp tác nghiên cứu khoa học với các tổ chức quốc tế, các tổ chức chính phủ, phi chính phủ, cá nhân trong khu vực và trên thế giới theo quy định của pháp luật, nhằm phục vụ công tác nghiên cứu khoa học, ứng dụng các thành tựu khoa học vào lĩnh vực Dược học và phân tích kiểm nghiệm.
 • Hợp tác nghiên cứu khoa học, triển khai các dự án liên quan đến lãnh vực kiểm nghiệm thuốc, trao đổi thông tin khoa học với các tổ chức, cá nhân của các nước trong khu vực và trên thế giới.
 • Thiết lập và phát triển hợp tác với các Viện kiểm nghiệm thuốc của các nước trong khu vực và trên thế giới theo chuẩn mực GLP và ISO/IEC-17025 tiến tới thừa nhận lẫn nhau về kết quả kiểm nghiệm.
 • Xây dựng kế hoạch đoàn ra, đoàn vào theo hướng chương trình hợp tác quốc tế với Viện: cử cán bộ đi học tập, nghiên cứu, công tác ở nước ngoài và nhận chuyên gia, giảng viên, học viên là người nước ngoài đến nghiên cứu, trao đổi kinh nghiệm và học tập tại Viện.

Quản lý đơn vị

 • Quản lý và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực của đơn vị, sắp xếp tổ chức bộ máy, biên chế, quản lý cán bộ, viên chức, lao động, tiền lương, tài chính, vật tư, trang thiết bị kỹ thuật của Viện theo quy định của Nhà nước.
 • Tổ chức thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về thu, chi ngân sách của Viện, thực hiện tốt quản lý tài chính theo các quy định của pháp luật đối với đơn vị sự nghiệp có thu một phần.
 • Triển khai và mở rộng các dịch vụ phân tích, khoa học kỹ thuật và đào tạo, mở rộng hợp tác với các cơ quan trong nước và quốc tế theo quy định của pháp luật để hỗ trợ hoạt động chuyên môn, tăng thêm nguồn kinh phí cho Viện và cải thiện đời sống cán bộ, viên chức trong Viện.

Đăng nhập

Thống kê truy cập

4472930
Hôm nay
Hôm qua
Tất cả
366
2844
4472930

Khách trực tuyến

Hiện có 39 khách và 0 thành viên online