Hoạt đông ISO

Các hoạt động ISO/IEC 17025 của Viện Kiểm Nghiệm Thuốc Thành phố Hồ Chí Minh

Chi tiết

Hoạt động GLP

Các hoạt động GLP của Viện Kiểm Nghiệm Thuốc Thành phố Hồ Chí Minh

Chi tiết

Hoạt động nghiên cứu khoa học

Các hoạt động Nghiên cứu khoa học của Viện Kiểm Nghiệm Thuốc Thành phố Hồ Chí Minh

Chi tiết

Hoạt động liên kết quốc tế

Các hoạt động Liên kết quốc tế của Viện Kiểm Nghiệm Thuốc Thành phố Hồ Chí Minh

Chi tiết

Hoạt động công đoàn

Các hoạt động công đoàn của Viện Kiểm Nghiệm Thuốc Thành phố Hồ Chí Minh

Chi tiết

Hoạt Động Chi Đoàn Thanh Niên

Các hoạt động đoàn thanh niên của Viện Kiểm Nghiệm Thuốc Thành phố Hồ Chí Minh

Chi tiết